Актуално

Деси Атанасова алармира за страшно безумие! Този министър преминава правомощията си

Министърът на регионалното развитие Андрей Цеков с писмо до кметовете на общини „тълкува“ разпоредби на закона, въпреки указанията на ЦИК от 04.08.2023 г.  и в абсолютно нарушение им „указва“ как да процедират при прилагането на чл. 39 от ИК. Става въпрос за казуса на Асен Василев, който не успя да гласува в Хасково, но и за всички подобни казуси с липса на регистрация по настоящ адрес.

За това алармира председателят на ПГ на ГЕРБ Десислава Атанасова, която публикува в профила си в социалните мрежи писмото на Цеков до кметовете.

„ИК е въвел уседналост от 6 месеца по постоянен и настоящ адрес при гласуването за общински съветници и кметове. Съответно ГРАО правилно е заличил Асен Василев от избирателните списъци в Хасково, България, тъй като адресната му регистрация е в чужбина. Според Закона за гражданската регистрация, всеки български гражданин е длъжен при промяна на адресната си регистрация в 30-дневен  срок да уведоми общинската администрация. Асен Василев не е изпълнил това свое задължение и поради тази причина НЕ присъства в избирателните списъци по настоящ адрес в Хасково, тоест НЕ са налице основанията да бъде премахнат от списъка на заличените лица. Министърът на МРРБ не само превишава правомощията си, но явно нарушава и Изборния кодекс“, пише Атанасова.

Тя апелира към всички кметове на общини в България да спазват стриктно разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и Изборния кодекс, а министър Цеков да анулира „скандалното си писмо“.

„Никой не е над закона“, подчертава Атанасова.

Закон за гражданската регистрация

Чл. 99. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 96 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място, където лицето живее. Когато български гражданин живее в чужбина, адресната карта за промяна на настоящ адрес се подава до органите по чл. 92, ал. 1 в общината, района, кметството или населеното място по постоянен адрес. Адресната карта се обработва веднага за актуализация на Национална база данни „Население“.

Изборен кодекс

Чл. 36. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В електронното заявление избирателят вписва имената си по документ за самоличност, вида и номера на документа за самоличност, датата, мястото и органа на издаването, единния си граждански номер, сравнява постоянния и настоящия си адрес и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ извършва проверка на данните в постъпилите електронни заявления автоматизирано едновременно с подаването им.

(2) При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. – ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Органът по чл. 23, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. Изречение първо се прилага съответно и за електронните заявления, подадени през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

(4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

Указания на ЦИК от 04.08.2023 г.

Централната избирателна комисия прие нарочни указания относно прилагане на принципа на уседналост за предстоящите на 29 октомври местни избори.

Гласуващите и кандидатите трябва да са живели най-малко през последните шест месеца преди датата на вота в съответното населено място. За кандидатите и избирателите български граждани „уседналост“ означава да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на България, като поне единият от тях да е в населеното място на територията на съответната община към датата 28 април тази година. За гласуващите това означава, че ще могат да упражнят правото си на глас по настоящия си адрес, ако той е регистриран към същата дата и, ако е подадено заявление за вписване в избирателния списък, по настоящ адрес.

Ако настоящия адрес е регистриран след 28 април, ще може да се гласува само по постоянния. Избирателите, които са променили адресната си регистрация в друго населено място след 28 април, имат право да гласуват по предишната си регистрация, където са включени в избирателните списъци.

demokrat.bg

Проверете също

Много години преди войната: Киевската власт и ядрената бомба

Още през 2016 г. авторът на тези редове публикува статия, причината за която бяха ядрените …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *